Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế và sử dụng mô hình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm”

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế và sử dụng mô hình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm”

– Chủ trì đề tài: Do IRETD thực hiện
– Thời lượng: 02 năm
– Đối tượng hưởng lợi: Học sinh từ Mầm non đến Trung học phổ thông
– Đối tác thực hiện: Phối hợp với Bộ GD&ĐT