Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường

– Cung cấp chương trình chi tiết năm học + bồi dưỡng đội ngũ và kinh nghiệm vận hành của trường Mầm non chất lượng cao
– Bộ công cụ đánh giá + Chuyên gia đánh giá: Viện IRETD thực hiện
– Thời lượng: 01-02 tuần
– Đối tượng: Giáo viên, Cán bộ quản lý.
– Đối tác thực hiện: Chuyên gia Giáo dục mầm non thực hiện