HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO

Ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp, trung tâm luôn tạo điều kiện cho học sinh tham gia các chương trình ngoại khoá, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ, gắn kết tinh thần tập thể giữa các học viên và đẩy mạnh các phong trào của trung tâm.