ĐỀ TÀI KHCN CẤP NHÀ NƯỚC ““Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ

Đề tài Khoa học công nghệ cấp nhà nước Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chủ trì và Viện nghiên cứu phát triển giáo dục và công nghệ (IRETD) là đơn vị phối hợp nghiên cứu do Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Linh – Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế làm chủ nhiệm đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.

Với mục tiêu chung: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng hệ thống đồ chơi đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ cũng như hoạt động giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay.

Mục tiêu cụ thể của đề tài hướng tới:

– Tổng quan cơ sở lý luận về: Đặc điểm chơi – học của trẻ mầm non; đặc điểm các hoạt động giáo dục trong trường mầm non; vai trò của đồ chơi đối với sự phát triển của trẻ và Chương trình giáo dục mầm non.

– Nghiên cứu đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng và hiệu quả sử dụng hệ thống ĐC trong các trường MN hiện nay.

– Đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống ĐC phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non gồm:

– Xây dựng các tiêu chuẩn của hệ thống ĐC trẻ em trong trường mầm non nhằm đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non

– Nghiên cứu xây dựng danh mục ĐC đáp ứng nhu cầu chơi tự do của trẻ theo các loại trò chơi của trẻ nhà trẻ và mẫu giáo.

– Nghiên cứu xây dựng các danh mục ĐC cho trẻ Nhà trẻ và Mẫu giáo phục vụ việc thực hiện chương trình GDMN

– Nghiên cứu đề xuất hệ thống ĐC cho các loại cơ sở GDMN theo vùng miền (Phù hợp với văn hóa của trẻ và kinh tế của các vùng miền khác nhau).

– Phát triển hệ thống ĐC tự làm bằng các nguyên vật liệu từ thiên nhiên, tái sử dụng, rẻ tiền đáp ứng các yêu cầu giáo dục và an toàn cho trẻ.

– Biên soạn tài liệu về Danh mục hệ thống đồ chơi trong trường MN (dự thảo)

Kết quả nghiên cứu đề tài đạt được:

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận vấn đề phát triển hệ thống đồ chơi cho trẻ mầm non.

– Đánh giá thực trạng hệ thống đồ chơi cho trẻ trong trường mầm non hiện nay.

– Đề xuất 04 giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi bào gồm: Các tiêu chuẩn của hệ thống ĐC; Hệ thống danh mục ĐC đáp ứng nhu cầu chơi tự do, Hệ thống danh mục ĐC cho các loại cơ sở GDMN theo vùng miền, đồ chơi tự làm bằng các nguyên vật liệu từ thiên nhiên, tái sử dụng, rẻ tiền,

– Tài liệu hướng dẫn về hệ thống ĐC phục vụ chương trình nhằm nâng cao hiểu biết về đồ chơi và kĩ năng sử dụng/làm đồ chơi cho cán bộ giáo viên mầm non.

Hiệu quả mang lại, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu, khả năng áp dụng, sản xuất:

– Thay đổi toàn diện cách nhìn và quản lý đối với hệ thống ĐC mầm non góp phần quan trọng vào sự thay đổi chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ trong tất cả các cơ sở GDMN  .

– Việc cung cấp được danh mục tương đối hoàn chỉnh về chủng loại của hệ thống ĐC phục vụ các hoạt động giáo dục trẻ trong trường MN và các chuẩn của hệ thống đồ chơi sẽ giúp các trường cũng như các đơn vị sản xuất và cung ứng có được sự định hướng rõ ràng mạch lạc trong việc cung ứng đồ chơi nhằm tạo môi trường sống, chơi mà học cho trẻ nhỏ và việc dạy học của giáo viên có hiệu quả nhất .

– Giảm thiểu tối đa tác hại của các đồ chơi không an toàn.

– Tăng thêm ngân hàng các ý tưởng sáng tạo cho giáo viên về việc sử dụng và làm đồ chơi để tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ, đưa chất lượng GDMN Việt nam hội nhập nhanh chóng với GDMN của các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Về mặt kinh nghiệm nghiên cứu và sản xuất:

– Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là những bài học thực tiễn rất có giá trị cho mỗi thành viên trong nhóm nghiên cứu có thêm nhiều kinh nghiệm trong vận dụng lý luận, trong nghiên cứu, trong triển khai ý tưởng khoa học.

– Kết quả nghiên cứu là tiền đề để nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp trong việc trong thiết kế, trong lựa chọn phương án vật liệu, phương án sản xuất và phân phối cho các dự án sản xuất thử ở giai đoạn tiếp theo.

Khả năng về thị trường về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào SXKD của doanh nghiệp:

Các kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ trực tiếp cho các đối tượng sau:

– Các cấp quản lý GDMN: Bộ GD&ĐT, Cục cơ sở vât chất, Vụ Giáo dục mầm non;

– Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về giáo dục mầm non,

– Danh mục các đồ chơi trong khuôn khổ nghiên cứu của đề tài là thông tin ban đầu định hướng cho các nghiên cứu cụ thể tiếp theo để tạo ra các đồ chơi cụ thể từ đó hình thành nên hên thống học liệu phục vụ cho giáo dục mầm non.

– Cơ quan chủ trì đề tài và nhóm nghiên cứu đã thực hiện phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ và Giáo dục, thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, một số Trường mầm non Quốc tế để triển khai phối hợp nghiên cứu.

Khả năng chuyển giao: Các sản phẩm nghiên cứu của đề tài đều có khả năng chuyển giao cho các đơn vị như sau:

– Các Viện nghiên cứu triển khai sản xuất và phân phối thử nghiệm.

– Bộ GD&ĐT (Cục cơ sở vật chất, Vụ Giáo dục mầm non) là căn cứ thực tiễn góp phần hoạch định chiến lược phát triển ngành GDMN.

– Các trường mầm non trên cả nước

Phạm vi (dự kiến) ứng dụng các kết quả của Đề tài:

Kết quả nghiên cứu là sự đổi mới toàn diện cho chất lượng cũng như việc sử dụng hiệu quả hệ thống ĐC trong các cơ sở GDMN, đối tượng ứng dụng gồm:

– Các Viện nghiên cứu triển khai sản xuất và phân phối thử nghiệm.

– Hệ thống các trường mầm non trên cả nước